Kv. Diamanten m.fl.

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Diamanten. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2015.

Planen möjliggör för byggnation av flerbostadshus, kontor och mindre verksamheter inom kvarteret. Förändringen innebär en förtätning av bostadsbyggnationen i staden och sker i överensstämmelse med fördjupningen av översiktsplanen för Falköping.

Det formella samrådet ägde rum den 13 februari till 9 mars 2015. Ett samrådsmöte hölls i Stadshuset den 25 februari.