Klockaren 1 och 2

Bild på kv. Klockaren

En förslag till ny detaljplanen för kvarteret Klockaren (Kilanderska huset) har tagits fram av Stadsbyggnadsavdelningen. På byggnadsnämndens sammanträde den 21 april beslutades att anta förslaget. Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte var att anpassa detaljplanen från 1942 till byggnadens användning som den ser ut idag med handel, kontor och bostäder. Syftet var också att utöka användningen till att även omfatta församlingsverksamhet för S:t Olofs församling och pastorsexpedition för Falköpings pastorat. För att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden infördes skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 10 november till 2 december 2014, och ett samrådsmöte genomfördes den 19 november. Granskning har genomförts mellan den 9 mars till 31 mars 2015. De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller granskningstiden har underrättats.