Hassla 2:78

Hassla

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Hassla 2:78 (Gamla Syfabriken) i Kinnarp–Slutarp. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 20 juni 2017.

Förslaget till ny detaljplan medför att fastigheten kan användas för bostäder. I dagsläget är fastigheten planlagd för småindustri. Samråd ägde rum under tiden 10 oktober – 08 november 2016. Ett samrådsmöte hölls den 26 oktober i Lokal Frökind. Granskning ägde rum under tiden 1 – 23 mars 2017.