Vindkraftsprogram

Ett vindkraftsprogram för Falköpings kommun ska utgöra ett strategiskt dokument och en fördjupning av den nya översiktsplanen. Programmet ska vara vägledande för beslut i frågor som rör mark- och vattenområden.

Programmet ska också peka ut ett antal områden som är lämpliga för nya vindkraftsetableringar samt vilka delar av kommunen som bör undantas från exploatering.
   
I vindkraftsprogrammet görs avvägningar mellan de olika intressen som finns i kommunen i samråd med kommuninvånarna, organisationer och andra myndigheter. Därigenom kan programmet ingå i det beslutsunderlag som krävs vid prövningar både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Dokument
VindkraftsprogramPDF