Översiktsplan 2008–2020

"Många har valt Falköping. År 2020 bor drygt 35 000 personer i kommunen. Många har bosatt sig på landsbygden för att leva Det goda livet och bedriva verksamhet med anknytning till besöksnäringen, som ökat de senaste tio åren."

Så inleds visionen om Falköping 2020 i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision som visar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Planen är vägledande för beslut i kommunen och ska fungera som underlag för dialog om allmänna intressen och riksintressen, med bland annat Länsstyrelsen.
 
Översiktsplanen beskriver bland annat utvecklingen av Falköpings specifika kvaliteter - utpekade som kärnvärden, näringslivet, kommunikationer, infrastruktur och natur- och kulturmiljöer. Vilka konsekvenser föreslagna åtgärder innebär för omgivningarna, redogörs i planens miljökonsekvensbeskrivning.
   
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008.

Dokument
Översiktsplan 2008-2020
PDF
Karta 1
PDF
Karta 2
PDF
Karta 3PDF