Översiktsplanering

Kommunen ansvarar för planeringen av mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. I översiktsplanen formuleras mål och visioner för den fortsatta utvecklingen, med fokus på den fysiska miljön.

Översiktsplanens aktualitet prövas varje mandatperiod. Den gällande översiktsplanen för Falköpings kommun är antagen i december 2008 och innehåller visioner, mål och strategier som tar sikte på 2020. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för perioden 2017-2030.

De förutsättningar som ges i en översiktsplan är inte juridiskt bindande. Direktiven i översiktsplanen visar på en viljeinriktning för utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden och ska användas som utgångspunkt vid mer detaljerad planering.