Det goda livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Denna vision ligger även till grund för den nya översiktsplanen.

I Falköping värnar vi om livskvalitetsfrågorna för att öka välbefinnandet och trivseln för Falköpingsborna, för att skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Utifrån den övergripande visionen om det goda livet arbetar kommunen mot fyra övergripande mål för kommunens verksamheter som finns formulerade i kommunens flerårsplan.

1. Ett socialt hållbart Falköping

2. Ett attraktivare Falköping

3. Ett näringsliv som utvecklas

4. Kvalitén i verksamheten ska öka

Kommunens översiktsplan är en viktig del i arbetet mot de fyra övergripande målen och kommunens vision.