Ny översiktsplan 2017–2030

ÖP logga

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks- och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas i framtiden? Totalt har cirka 540 synpunkter kommit in under medborgardialogen och samrådstiden. Dessa har bearbetats och beaktats i det nya reviderade utställningsförslaget. Var med och tyck till en sista gång!


Utställningsförslaget

Utställningsförslaget finns tillgängligt under perioden 21 augusti – 22 oktober 2017, dvs. under två månader. Översiktsplanen är helt digital vilket innebär att den inte går att skriva ut i pappersformat. Saknar du tillgång till internet finns hjälp att få av personalen på kommunens bibliotek.

Synpunkter senast 22 oktober

Välkommen med dina synpunkter senast den 22 oktober 2017. Det smidigaste sättet att lämna synpunkter är direkt i det digitala utställningsförslaget (planen/kartan). Skriftliga synpunkter kan skickas till Stadsbyggnadsavdelningen, 521 81 Falköping eller mejlas till stadsbyggnad@falkoping.se

När utställningstiden är slut, bearbetas och sammanställs alla synpunkter i ett särskilt utlåtande och redovisas för politikerna i kommunstyrelsen. Det särskilda utlåtandet presenteras i samband med att planen antas av kommunfullmäktige, troligen i början på 2018.

Så här gör du för att lämna synpunkter digitalt!

Klicka på länken nedan för att öppna utställningsförslaget (planen/kartan). Välj länken ”Lämna synpunkt på förslaget”. Där kan du skriva din synpunkt i ett formulär alternativt bifoga ett dokument som du redan skrivit. Din synpunkt är inte synlig i kartan, men registreras och diarieförs.

 

Samråd vintern 2016/2017

Ett samrådsförslag till den nya översiktsplanen arbetades fram med hjälp av de synpunkter som kom in under medborgardialogen våren 2016. Privatpersoner, föreningar, organisationer och myndigheter hade möjlighet att tycka till om samrådsförslaget som fanns tillgängligt under perioden 12 december 2016 – 12 mars 2017. Totalt inkom drygt 90 synpunkter på samrådsförslaget. Dessa är inte synliga i kartan, men har registrerats och diarieförts. Alla synpunkter har bearbetats och sammanställts i en samrådsredogörelse och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen.


Medborgardialog våren 2016

Våren 2016 genomfördes en medborgardialog om förslaget till ny översiktsplan. Dels kunde privatpersoner, föreningar, organisationer och myndigheter lämna synpunkter skriftligt, via webben eller muntligen vid ett antal dialogmöten som anordnades runt om i kommunen.

Totalt inkom cirka 450 synpunkter som tillsammans gett en värdefull och övergripande bild av vad kommuninvånarna tycker är viktigt för framtiden. Alla synpunkter har strukturerats, bearbetats och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen. De har sedan beslutat om vad som ska ingå i det första förslaget (samrådsförslaget) till ny översiktsplan.

Diagrammet, se länken nedan, visar antalet inkomna synpunkter i olika kategorier och för olika tätorter.

DiagramExcel


Varför en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden.

Nuvarande översiktsplan togs fram 2008, med vision om kommunens framtid. Idag kan vi se nya behov jämfört med för åtta år sedan. Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webbsida.

Boverket/Översiktsplanens funktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nya krav på hur vi planerar vårt samhälle

Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag är en utmaning för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värna om naturområden så att det finns fina områden för vår växande befolkning – det vill säga ni Falköpingsbor! Detta ställer krav på kommunens samhällsplanering.

Den nya översiktsplanen fokuserar även på sociala värden såsom trygghet, upplevelser och välbefinnande. Kommunens vision är att alla ska kunna leva det goda livet. Läs mer om

Det goda livetöppnas i nytt fönster

 

Tidslinje för processen med översiktsplanen

Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) är en lång process på flera år. Som tidslinjen visar är vi just nu i samrådsfasen och har därmed kommit ungefär halvvägs i processen. Samrådet pågår under tre månader. Därefter sammanställs de nya synpunkterna som kommit in under samrådstiden. Sedan sker en omarbetning av förslaget till ny översiktplan som kommer att kunna granskas av medborgarna, troligen sommaren 2017. I november 2017 väntas kommunfullmäktige fatta beslut om den nya översiktsplanen.

ÖP