Ny översiktsplan 2017–2030

ÖP logga

Falköpings kommun utvecklas och förändras − i centralorten, de mindre tätorterna och på landsbygden. Det behövs fler bostäder, idrottshallar, butiks- och industrilokaler. Var ska fritidsområden, parker, cykelvägar och gator anläggas i framtiden? Kommunens inriktning för framtiden finns i den nya digitala översiktsplanen.

Utställning hösten 2017

Under perioden 21 augusti - 22 oktober 2017 var förslaget till ny översiktsplan för Falköpings kommun utställd för granskning. Under denna period fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningstiden har förslaget bearbetats och alla synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen. Det särskilda utlåtandet presenteras i samband med att planen antas av kommunfullmäktige i februari 2018.

Samråd vintern 2016/2017

Ett samrådsförslag till den nya översiktsplanen arbetades fram med hjälp av de synpunkter som kom in under medborgardialogen våren 2016. Privatpersoner, föreningar, organisationer och myndigheter hade möjlighet att tycka till om samrådsförslaget som fanns tillgängligt under perioden 12 december 2016 – 12 mars 2017. Totalt inkom drygt 90 synpunkter på samrådsförslaget. Dessa är inte synliga i kartan, men har registrerats och diarieförts. Alla synpunkter har bearbetats och sammanställts i en samrådsredogörelse och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen.

Medborgardialog våren 2016

Våren 2016 genomfördes en medborgardialog om förslaget till ny översiktsplan. Dels kunde privatpersoner, föreningar, organisationer och myndigheter lämna synpunkter skriftligt, via webben eller muntligen vid ett antal dialogmöten som anordnades runt om i kommunen.

Totalt inkom cirka 450 synpunkter som tillsammans gett en värdefull och övergripande bild av vad kommuninvånarna tycker är viktigt för framtiden. Alla synpunkter har strukturerats, bearbetats och redovisats för politikerna i kommunstyrelsen. De har sedan beslutat om vad som ska ingå i det första förslaget (samrådsförslaget) till ny översiktsplan.

Diagrammet, se länken nedan, visar antalet inkomna synpunkter i olika kategorier och för olika tätorter.

DiagramExcel

Varför en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden.

Nuvarande översiktsplan togs fram 2008, med vision om kommunens framtid. Idag kan vi se nya behov jämfört med för åtta år sedan. Läs mer om översiktsplanering på Boverkets webbsida.

Boverket/Översiktsplanens funktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya krav på hur vi planerar vårt samhälle

Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag är en utmaning för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värna om naturområden så att det finns fina områden för vår växande befolkning – det vill säga ni Falköpingsbor! Detta ställer krav på kommunens samhällsplanering.

Den nya översiktsplanen fokuserar även på sociala värden såsom trygghet, upplevelser och välbefinnande. Kommunens vision är att alla ska kunna leva det goda livet.