Planprocessen

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag detaljplan väljer kommunen också vilket tillvägagångssätt, så kallat planförfarande, som förslaget ska handläggas med. Valet av förfarande baseras på ett antal kriterier i plan- och bygglagen.

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen, och om förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

När planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse, och där samrådskretsen är liten och det är tydligt vilka som berörs, kan ett begränsat standardförfarande användas. Det begränsade standardförfarande innebär att två skeden i processen, underrättelse och granskning, utgår. Ett begränsat standardförfarande kan dock enbart fullföljas om samtliga sakägare godkänner förslaget under samrådet. Om berörda sakägare inte godkänner förslaget övergår det begränsade förfarandet till ett standardförfarande.

Standardförfarande
Begränsat standardförfarande

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter om planförslaget. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Underrättelse

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och justerats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla och göras tillgänglig på kommunens webbplats.

Granskning

Innan kommunen kan fatta beslut om att anta en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställer kommunen de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Antagande
Detaljplanen får antas (godkännas) om marken anses lämplig för de användningar som anges i planförslaget. I Falköpings kommun har byggnadsnämnden, genom delegation av Kommunfullmäktige, ansvar för att anta huvudparten av de detaljplaner som tas fram.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan tillämpas. Till exempel om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, eller om förslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan. Jämfört med standardfördarandet tillkommer ytterligare två steg i processen; kungörelse och samrådsredogörelse.

Utökat förfarande

Kungörelse

Vid ett utökat förfarande ska kommunen informera om samrådet med en kungörelse. Kungörelse betyder meddelande till allmänheten och ska bland annat innehålla information om var planförslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är.

Samrådsredogörelse

Synpunkter som har kommit in under samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter.