Fastighetsplaner

En fastighetsplan kan innehålla bestämmelser om markens indelning i fastigheter. Den visar till exempel var tomtgränsen går. Efter att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft  2011 kan inte nya fastighetsplaner upprättas. De är ersatta av bestämmelser i detaljplanen. Fastighetsplanen brukar även innehålla bestämmelser om:

  • antalet fastigheter inom planområdet
  • fastighetens area
  • servitut
  • ledningsrätt
  • gemensamhetsanläggningar