Kv. Skalbaggen (fastighetsplan)

Upphävande av fastighetsplan Kv. Skalbaggen, Falköping tätort, Falköpings kommun. Vid sammanträde den 22 maj 2014 beslutade byggnadsnämnden om antagande och därmed upphäva fastighetsplanen.

Upphävande av fastighetsplanen syftar till att möjliggöra en avstyckning från en del av fastigheten Skalbaggen 4, och överföring av denna del till fastigheten Skalbaggen 3. För området gäller fastighetsplanen 1686K-B207 antagen 1952-10-16. Fastigheten Skalbaggen 3 och en del av fastigheten Skalbaggen 4 i norr har planlagts med detaljplanen Skalbaggen 3, Bestorp. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 1994-10-27 (BN § 114) och vann laga kraft 1994-11-28. För resterande planområdet gäller också stadsplan för del av Mösseberg, antagen 1958-11-28, och stadsplan för kvarteret Skalbaggen, antagen 1952-02-15.

Planförslaget är utställt för samråd fr.o.m 11 april 2014 - t.o.m 2 maj 2014. Syftet med samrådet är att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan tidigt i processen. Inga större invändningar mot förslaget framfördes under samrådet och att inga betydande justeringar har gjorts i förslaget efter samrådet. Planförslaget har hanteras med enkelt planförfarande och kan därför förberedas för beslut om antagande direkt efter samrådsutställningen, dvs. ingen granskningsutställning har ägt rum.

De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet underrättas. De har nu tre veckor på sig att överklaga upphävandet av fastighetsplan. Om beslutet att antaagande inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner beslutet laga kraft, tre veckor efter det att justeringen av protokollet med beslut om antagande kungjorts på kommunens anslagstavla. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

Planhandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådredogörelsePDF

Eventuella frågor besvaras av Soroosh H.Rad, tfn 0515 - 88 51 36, soroosh.hoghooghirad@falkoping.se

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF