Kv. Höder, upphävande av fastighetsplan

Upphävande av fastighetsplan Höder 5, Falköping tätort, Falköpings kommun. Vid sammanträdet 27 februari 2014 beslutade byggnadsnämnden om antagande och därmed upphäva fastighetsplanen.

Upphävande av fastighetsplaner syftar till att möjliggöra en styckning av fastigheten Höder 5. För området gäller fastighetsplanerna 1686K-B335 antagen 1961-11-28 och 1686K-B39 antagen 1915-08-14. En del av fastigheten Höder 5 i sydvästra delen av området har planlagts med en ny detaljplan (antagen 2013-08-29, BN § 118). Upphävande av fastighetsplanerna skapar förutsättningar för att genomföra avstyckning av fastigheten Höder 5 enligt den antagna detaljplanen.

Samrådstid var från och med den 6 januari 2014 till och med den 27 januari 2014. Inga större invändningar mot förslaget framfördes under samrådet och att inga betydande justeringar har gjorts i förslaget efter samrådet. Planförslaget har hanteras med enkelt planförfarande och kan därför förberedas för beslut om antagande direkt efter samrådsutställningen, dvs. ingen granskningsutställning har ägt rum.

De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller underrättelsetiden underrättas. De har nu tre veckor på sig att överklaga detaljplanen. Om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft, tre veckor efter det att justeringen av protokollet med beslut om antagande kungjorts på kommunens anslagstavla. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

Planhandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Eventuella frågor besvaras av Soroosh H.Rad, tfn 0515 - 88 51 36,
soroosh.hoghooghirad@falkoping.se.