Stadsutveckling och detaljplaner

Översiktsplan

Kommunen ansvarar och planerar för användningen av de mark- och vattenområden som finns i kommunen. I den kommunala översiktsplanen beskrivs de långsiktiga målen för hur marken ska användas. Översiktsplanen ligger sedan till grund för den mer detaljerade planeringen.

Detaljplan

Detaljplanen styr vilka rättigheter och skyldigheter som gäller inom olika mark- och vattenområden. I detaljplanen anges till exempel vilka ytor som kan bebyggas, och på vilket sätt bebyggelsen kan utformas. Detaljplaner upprättas främst inom städer och tätorter.

Områdesbestämmelser

Mark- och vattenanvändningen kan även regleras genom områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser finns kring flertalet kyrkor i Falköpings kommun.

Program

Ett program är en vägledning för den fortsatta planeringen av ett visst område. I Falköpings kommun finns till exempel gestaltningsprogram för utvecklingen av Floby, Stenstorp och centrala Falköping - med fokus på stadskärnan, stationsområdet och Ströget.