Publicerad: 2017-10-30

Välkommen till Vattendagen 2017!

Tisdag 14 november bjuder Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden in allmänheten till en vattendag. Årets tema är Dagens skogsbruk – ett hot mot mark och vatten? Föredrag kombineras med fältexkursion i Valletrakten i Skara kommun.

Följande programpunkter står på dagordningen:

  • Kartläggning av tillgångar på grundvatten
  • Hur mår vårt grundvatten?
  • Låg vattennivå i brunnen. Minskad grundvattenbildning, igensättningar eller för stort uttag?
  • Fältexkusion till Ruskela källa och ny vattentäkt på Axevalla hed

Anmälan

Konferensen är gratis och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Anmäl dig senast den 6 november. Först till kvarn gäller!

Program och anmälanPDF

Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflödenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.