Kommunens ansvar och externa statliga myndigheters ansvar

Nedan följer en lista över olika myndigheter och instansers ansvarsområden.

Kommunens ansvar

Kommunfullmäktige har det formella ansvaret för kommunens planering av mark och vatten.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga planering, översiktsplanen.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens detaljplanering och områdesbestämmelser, samt är myndighetsnämnd för bygglovgivning. Byggnadsnämnden ansvarar även för gatuadresser.

Tekniska nämnden ansvarar för utsättning av tomtgränser, hus och ledningar, samt inmätning av desamma. De ansvarar även för framtagande av nybyggnadskartan.

Miljönämnden ansvarar för miljöpåverkan enligt miljöbalken. I bygglovssammanhang ansvarar miljönämnden bland annat för enskilda avlopp, värmepumpar och vindkraftverk upp till 25 MW.

Externa statliga myndigheters ansvar

Lantmäterimyndigheten ansvarar för avstyckningar och fastighetsbildningar.
 
Trafikverket ansvarar för tillstånd att ändra vägsträckningar, utfarter med mera gällande allmänna (statliga) vägar.
 
Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning beträffande riksintressen som till exempel natur, kulturmiljövård, vindkraft och fornlämningar. Länsstyrelsen prövar också dispenser som till exempel avstånd till allmän väg.